L.A.County Asssessor Homepage
  Home L.A. County Property Tax Portal PAIS Follow Us:   
Manhattan Beach China Town Hollywood Sign Los Angeles County Arboretum Great Western Forum Inglewood

Bilang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga may-ari ng propiyedad sa Los Angeles County, isinalin namin sa iba-ibang wika ang ilan sa aming mga nakasulat na polyeto. Ipinamimigay namin ang mga pagpipilian na ito para sa mga nagnanais ng karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng pagtasa, at patuloy naming papalawakin ang bahaging ito sa hinaharap.

Mga Patnubay sa mga Panukala
Bullet image Pagpupuwera sa Muling Paghahalaga (Reassessment Exclusion) ng mga Lupaing Ari-Arian (Real Property) na Inilipat Ng Magulang at Anak sa Isa’t Isa, Panukala 58.
Bullet image Pagpupuwera sa Muling Paghahalaga (Reassessment Exclusion) ng mga Lupaing Ari-Arian (Real Property) na Inilipat Mula sa Lolo o Lola sa Apo, Panukala 193.
Bullet image Benepisyo Para sa Mga Matatanda (Senior Citizens) Na Nagpalit ng Tirahan, Panukala 60 at 90.

Iba Pang Mga Patnubay
Bullet image Patnubay sa Buwis Sa Propiyedad at Pagtasa.
Bullet image Mensahe para sa mga May-ari ng Tahanan mula kay Assessor Jeffrey Prang.

 
Conditions of Use | Privacy Policy | Site Map | About This Site | Printer-Friendly Version
Copyright © 2019 Office of the Assessor, County of Los Angeles - All Rights Reserved